Polityka prywatności & Cookies

1. Postanowienia ogólne

1. 1. Serwis www.smartspace.pl prowadzony jest przez firmę SmartSpace Dawid Hulisz, z siedzibą we Wrocławiu (54-130) przy ul. Szybowcowej 28/25, NIP 5562309573, REGON 021516865,

1. 2. która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO). W celu kontaktu z Administratorem wyślij maila na adres biuro@smartspace.pl.

1. 3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu  www.smartspace.pl (dalej „Serwis”) i odnosi się do każdego użytkownika („Użytkownik”), który korzysta z Serwisu.

1. 4. Serwis informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1. 5. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

1. 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem.  Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw (patrz pkt 4) związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie, w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

1. 7. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.

1.8. O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowanych w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.

1. 9. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe wysyłane do Administratora, jak również inne zebrane dane przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz przepisami krajowymi.

Dane nw. mogą być przez Administratora przetwarzanie w następujących celach:

  • dokonania wyceny danej usługi i jej wykonania (dane podane przez Użytkownika serwisu: np. imię i nazwiskom nazwa firmy, adres, adres e-mail, nr tel.) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. prawa podatkowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • kontaktu telefonicznego lub mailowego z klientem lub potencjalnym klientem (np. imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel.) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda), b lub f RODO,
  • dane (adres e-mail, imię) przekazane w związku z zapisem na newsletter wykorzystywane są tylko do wysyłki newslettera, na podstawie wyrażonej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane przesłane do SmartSpace Dawid Hulisz drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystywane są w celu nawiązania kontaktu z daną osobą. Osoby przesyłające swoje dane nie są zobowiązane do skorzystania z usług Administratora.


2. 1. Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się do Newslettera przetwarzane są w celach:

    2.1.1. marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług – przesyłania Użytkownikom     informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez Serwis oraz informacji handlowej o konferencjach i szkoleniach    podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2. Usługa newsletter, o której mowa w pkt. 2. jest uruchamiana za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, a następnie po kliknięciu w link przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrypcji adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter.

2.3. Podanie danych (adres e-mail) przez Użytkownika w ramach rejestracji, o których mowa w pkt. 2.2. jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową.

2.4. Odbiorcą danych wszystkich Użytkowników, którzy podali swoje dane osobowe w ramach rejestracji, o których mowa w pkt. 2.1., 2.2., są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, operatorzy systemów mailingowych, wykorzystywanych przez Administratora do celu wysyłki wiadomości mailowych - jedynie w zakresie i w celu o których mowa w pkt. 2.1., 2.2.

2.5. W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem usług Użytkownik przekaże Administratorowi dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem – typu klient, użytkownicy Internetu, wówczas Administrator będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia przetwarzania danych, do czego wymagane będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych.

2.6. Użytkownik, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych na etapie rejestracji lub korzystania z Serwisu, może wyrazić nadto zgodę na:

    2.6.1. przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora lub jego partnerów handlowych,
    w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej
    z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Administratora w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu (zgoda wyrażana na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług     drogą  elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku),

    2.6.2. wykorzystywanie w powyższych celach automatycznych systemów wywołujących (zgoda wyrażana na podstawie art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16     lipca 2004 roku).

2.7. Brak wyrażenia ww. zgód uniemożliwia Administratorowi przesyłanie informacji handlowych kierowanych drogą elektroniczną, w tym usługi newsletter.

2.8. Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, wypisania się z usługi newsletter lub usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

3. 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.

3.2. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec SmartSpace Dawid Hulisz.

4. Prawa Użytkowników Serwisu, związane z  przetwarzaniem ich danych osobowych

4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

    4.1.1. celu przetwarzania;

    4.1.2. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich     lub  organizacjach międzynarodowych;

    4.1.3. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;

    4.1.4. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą,  oraz do     wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

    4.1.5. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

    4.1.6. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach     ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą - w chwili obecnej Administrator nie podejmuje
    i nie planuje podejmować tego typu działań.

4.2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

4.3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („Prawo do Zapomnienia”):

    4.3.1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

    4.3.2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

    4.3.3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy     przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

    4.3.4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

    4.3.5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego,     któremu podlega administrator;

    4.3.6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

    4.4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

    4.4.1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

    4.4.2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

    4.4.3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

    4.4.4. użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie     Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4.5. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

    4.5.1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

    4.5.2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

4.6. Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

4.7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

4.8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.9.  Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości, zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji).

4.10. W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.11. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:

    e-mail:  biuro@www.smartspace.pl

    adres pocztowy: ul. Szybowcowa 28/25, 54-130 Wrocław

5. Informacja o plikach Cookie

5.1 Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.

5.2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:

    5.2.1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu:     https://policies.google.com/privacy ;

    5.2.2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: 
https://www.facebook.com/policy.php ;

    5.2.3. Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu:    https://twitter.com/en/privacy

5.3. Podmioty wymienione w pkt. 5.2 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.

5.4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.5. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:

    5.5.1. analizy zachowań Użytkowników w Serwisie co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych     zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika - podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie     odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;

    5.5.2. cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji     Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,

    5.5.3. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

    5.5.4. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 5.5 przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora     opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.

5.5. W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.

5.7. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

5.8. Zapisy pkt. 4 stosuje się odpowiednio do danych osobowych zawartych w plikach cookie.

5.9. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Kontakt: zamowienia@smartspace.pl